Roosteria Logo

Roosteria - ขายเสื้อโปโล ยี่ห้อ รูสเทอเรีย ปกตั้ง ปกขลิบ รับทำออเดอร์ ผลิตเสื้อโปโล โปโลชาย โปโลหญิง ราคาถูก จัดส่งทั่งประเทศ

Facebook
 
หนัาหลัก สินค้าของเรา คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ROOSTERIA คลิ๊กที่นี่
สินค้าชาย
โปโลชายผ้าพื้น ปกเรียบสลับสี
โปโลชายผ้าพื้น ปกขลิบเล็ก
โปโลชายผ้าพื้น ปกแถบขนาน
โปโลชายผ้าพื้น ปกแถบสองสี
โปโลชายผ้าพื้น ปกสามเส้น
โปโลชาย ผ้าลายจุดเล็ก
สินค้าหญิง
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกเรียบสลับสี
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกขลิบเล็ก
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกแถบขนาน
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกแถบสองสี
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกสามเส้น
โปโลหญิง ผ้าลายจุดเล็ก
ประเภทสินค้า
สินค้าทั้งหมด
สินค้าคู่ ชาย-หญิง
สินค้าชายทั้งหมด
สินค้าหญิงทั้งหมด
DBD Registered
เว็บไซต์ www.roosteria.com
ได้ขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
เลขที่ 0105553039371 กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ท่านมั่นใจได้ว่าการซื้อสินค้าผ่าน
ทางเว็บไซต์เรา จะไม่ถูกหลอกลวง
หรือผิดกฎหมายอย่างแน่นอน
เงื่อนไขและข้อตกลง
1. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

Roosteria ได้จัดทำเว็บไซต์ www.roosteria.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผู้ขายสินค้าเสื้อโปโลและผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของ Roosteria ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

    2.1 Roosteria ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์
    2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด
    2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
    2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใด ๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
    2.5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือ Roosteria ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
    2.6 สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
    2.7 Roosteria สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก Roosteria พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
        2.7.1 ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
        2.7.2 ผู้ใช้บริการไม่รักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
        2.7.3 ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

3. การจำกัดความรับผิดชอบ

    3.1 เนื้อหา แม้ Roosteria จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ Roosteria ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น Roosteria จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ Roosteria ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
    3.2 ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Roosteria ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

4. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ Roosteria ผู้ใช้บริการยอมรับว่า Roosteria ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

5. สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้อ 2.2 และ 2.3 จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ Roosteria

6. สิทธิของ Roosteria

    6.1 Roosteria มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
    6.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ software รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
    6.3 เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี Roosteria หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น ๆ
    6.4 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ การกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงให้ Roosteria สามารถการยกเลิกการขายและ/หรือเสนอขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควร

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

© 2014 Roosteria. All rights reserved. View policy. This website is powered by Infotech Maker
Mobile: 081-122-3700   LINE id: @roosteria   Email: contact@roosteria.com
Bull Cha Online